طرِه ي مشك ساي تو(علامه كوچولو)

هر محمدی که دادا نیست!

سلام با دخترک تمرین ذکر صلوات داریم اول من کلمه را میگویم بعد محمدباقر و بعد مهنا من: اللهم مهنا:ایومم من :صل مهنا:ثیی من:علی مهنا:علی من: محمد مهنا:دادا من و محمدباقر: ...
16 مهر 1396

اولین مروارید

امروز دخترک برای گرفتن لیوان چایی مادرش فوق العاده دست و پا میزد انگار که که اموالش رو ربوده اند ناچار ته استکان قندی انداخته و کمی چایی دادم بخورد چه صدای جالبی! دقیق تر شدم بله لیوان دز تماس با لثه دخترک صدا میداد و این گونه شد که اولین مروارید اظهار رویش نمود.. مهنای عزیزم اولینی دیگر در زندگیت امروز رقم خورد این اولین برتو مبارک   2شهریور95.. دخترک 6ماه و 29 روز سن دارد  
2 شهريور 1395